Algemene voorwaarden

Israël Idoed Reizen staat voor vertrouwen, respect, integriteit, Bijbelse waarden & normen en wederzijdse aanvaarding van elkaars identiteit.

Wij garanderen u dat wij deze bovenstaande principes zullen hanteren, zowel voor als tijdens de reis. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van uw en onze belangen. Neem daarom de tijd om deze voorwaarden door te lezen, zodat er achteraf geen misverstanden over kunnen ontstaan.

 

Meer informatie over de situatie rondom COVID-19 vindt u via Contact.

-Reizigersvoorwaarden

Israël Idoed Reizen (KvK 91633052) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de

kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier vinkt u aan dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, waaronder de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Israël Idoed Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-

voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Als ANVR-lid zijn wij verplicht u te wijzen op bijgaande informatie over Verantwoord Toerisme en ECPAT.

 

* Aanvullende voorwaarden Israël Idoed Reizen

 1. De reisovereenkomst
 2. De reissom en de betaling
 3. De verplichtingen van Israël Idoed Reizen
 4. De verplichtingen van de reiziger
 5. De uitvoering van de reis
 6. Annuleringsvoorwaarden
 7. Opzegging, aansprakelijkheid, overmacht
 8. Wijzigingen door Israël Idoed Reizen
 9. Klachten
 1. De reisovereenkomst:

1.1 Een reis kan via de website of telefonisch worden geboekt. Indien de reis telefonisch wordt gereserveerd, word er zo spoedig mogelijk een bevestiging en factuur gestuurd van de geboekte reis.

1.2 De reiziger dient de reisbevestiging en factuur te controleren op fouten en/of onjuiste informatie.

1.3 Alle contacten verlopen uitsluitend via de hoofdboeker. Dit is degene die, mede namens een ander, de overeenkomst aangaat.

1.4 De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De medereizigers zijn ieder voor hun eigen deel hoofdelijk aansprakelijk.

1.5 De hoofdboeker verstrekt bij boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de medereizigers, inclusief specifieke wensen zoals kamerindeling, allergieën of extra nachten.

 1. De reissom en de betaling:

2.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals deze op de website zijn vermeld. Uitgezonderd zijn afwijkingen zoals beschreven onder punt 5: uitvoering van de reis.

2.2 De reissom is gebaseerd op prijzen, valutakoersen, belastingen en heffingen zoals die gelden op het moment dat het reisprogramma op de website is vermeld. Israël Idoed Reizen heeft het recht om tot 21 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met verhogingen van de vervoerskosten zoals brandstoftoeslag, belastingen, heffingen en onverwachte prijsstijgingen van vluchtkosten. “Indien na de totstandkoming van de reisovereenkomst, doch voordat de reis is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan (bijvoorbeeld als gevolg van inflatie, wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar), is Stichting Israël Idoed Reizen gerechtigd de overeengekomen reissom dienovereenkomstig aan te passen (te indexeren), tenzij anders overeengekomen.”

2.3 Een verhoging van meer dan 8% geeft de reiziger het recht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van de reissom, deze af te wijzen. In dat geval wordt de overeenkomst kosteloos ontbonden.

2.4 Direct na ontvangst van de factuur dient 30% van de reissom worden voldaan.

2.5 De restbetaling van de reis ​dient​ ​op de factuur vermelde datum te zijn voldaan.

2.6 Per factuur wordt er € 30,- aan reserveringskosten berekend.

2.7 Indien er afwijkende vluchten geboekt worden die buiten de groepsboeking vallen, zal hiervoor de volledige ticketprijs direct in rekening worden gebracht.

2.8 Indien de reisovereenkomst binnen zes weken voor vertrek van de reis tot stand komt, dient de reissom per omgaande worden voldaan.

2.9 Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Wordt ook na verzending van een betalingsherinnering niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan, dan wordt de overeenkomst door Israël Idoed Reizen geannuleerd en worden annuleringskosten in rekening gebracht. Zie hiervoor artikel 6: de annuleringsvoorwaarden.

2.10 Aanmelding voor een reis vindt plaats door telefonische of een online boeking via onze website.

 1. De verplichtingen van Israël Idoed Reizen:

3.1 Israël Idoed reizen is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Daarmee wordt ook verstaan de verwachtingen die Israël Idoed Reizen in redelijkheid bij de klant heeft gewekt.

3.2 Kennelijke fouten en vergissingen binden Israël Idoed Reizen niet als deze fouten op het eerste gezicht te herkennen zijn.

3.3 Israël Idoed Reizen is niet verantwoordelijk voor de schade welke de reiziger oploopt vanwege een vertraagde of gewijzigde vlucht, welke reden de luchtvaartmaatschappij ook hiervoor aangeeft.

3.4 Israël Idoed Reizen draagt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent kamerdelingen. Wanneer één of beide reizigers die een kamer delen, voor of tijdens de reis besluiten hiervan af te zien, draagt Israël Idoed Reizen geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering en eventuele bijkomende kosten voor beide reizigers.

3.5 Israël Idoed Reizen draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid in het geval van acute medische situaties tijdens de reis.
 
    4. De verplichting van de reiziger:

4.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.

4.2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk na reservering informatie aan Israël Idoed Reizen te verstrekken met betrekking tot beperkte mobiliteit, lichamelijke en/of geestelijke toestand als dit tot ongemak, gevaar of risico’s kan leiden voor de reiziger zelf of voor mede reizigers, passagiers en bemanning.

4.3 Informatie dient ook te worden verstrekt met betrekking tot zwangerschap. Het is de zwangere reiziger bekend dat de luchtvaartmaatschappij zich het recht voorbehoudt om een medische verklaring te verlangen.

4.4 De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Indien gewenst is deze bij het boeken af te sluiten. De reisverzekering van onze partner Unigarant dekt hulpverlening, onvoorziene uitgaven, bagage inclusief €50 eigen risico en medische kosten. Bekijk de volledige voorwaarden hier. Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan.

4.5 Mocht een reiziger de reis voortijdig willen of moeten afbreken en zijn daar extra kosten aan verbonden, dan komen deze ten laste van de reiziger.

4.6 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Israël Idoed Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.

4.7 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken door aan zijn meldingsplicht

5.  De uitvoering van de reis:

5.1 Israël Idoed Reizen behoudt zich het recht voor af te wijken van het omschreven reisprogramma indien dit vanwege veiligheid of calamiteiten noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de reisleiding.

5.2 Israël Idoed Reizen heeft het recht de reis af te zeggen als er voor vertrek een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven.

5.3 Israël Idoed Reizen stelt de reisbescheiden gedeeltelijk via de mail en gedeeltelijk op de luchthaven ter beschikking aan de reiziger.

5.4 Israël Idoed Reizen brengt de reiziger zo spoedig mogelijk na reservering op de hoogte van de vluchttijden en de namen/adressen van de hotels.

 1. De annuleringsvoorwaarden:

In geval van annulering, worden de volgende kosten aan de klant doorbelast:

6.1 Bij annulering tot 40 werkdagen voor vertrek: de aanbetaling van de reissom.

6.2 Bij annulering tot 20 werkdagen voor vertrek: 40% van de reissom.

6.3 Bij annulering tot 10 werkdagen voor vertrek: 75% van de reissom.

6.4 Bij annulering tot 1 werkdag voor vertrek: 90% van de reissom.

6.5 Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.

6.6 De annulering moet, door de hoofdboeker, altijd schriftelijk (via mail) worden doorgegeven.

6.7 Indien de reiziger, vanwege een verhoging van de reissom met minder dan 8% van de reissom, de reis wenst te annuleren, gelden de  kosten zoals vermeld in de punten 6.1 t/m 6.5.

6.8 Het annuleren van een reis door één of enkele reizigers die gezamenlijk hebben geboekt, geldt als annulering van alle reizigers. Indien de over gebleven reizigers dit wensen, kunnen zij de overeenkomst laten staan, mits zij akkoord gaan met de eventuele hogere reissom per persoon.

6.9 De datum van annulering is de werkdag waarop Israël Idoed Reizen uw annulering ontvangt.

 1. Opzegging, aansprakelijkheid, overmacht

7.1 Israël Idoed Reizen heeft het recht de reis vanwege te weinig deelname af te zeggen. Hiervan wordt de reiziger zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

7.2 Israël Idoed Reizen is niet verantwoordelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, evenals feiten waar de annulerings- en of reisverzekering dekking voor verschaft.

7.3 Voor hulp en bijstand is Israël Idoed Reizen slechts verplicht voor zover dat in redelijkheid van Israël Idoed Reizen kan worden verwacht. Voor alle hulp en bijstand dient de reiziger in beginsel een beroep te doen op zijn reis- en of annuleringsverzekering (SOS hulpcentrale)

7.4 In het geval dat Israël Idoed Reizen terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger opgelopen schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom.

7.5 De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan de reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.

7.6 Landen die een inreisverbod hebben ingesteld voor reizigers uit Nederland maken het reizen naar deze bestemming effectief gezien onmogelijk. Dit geldt vaak voor de Schengenlanden. Als de pakketreis door de reisorganisator vanuit zijn kant feitelijk kan worden uitgevoerd (vlucht, hotel en eventueel andere onderdelen zijn beschikbaar en theoretisch uitvoerbaar), maar de bestemming ontzegt de toegang, ligt het feit dat de reis praktisch gezien niet kan worden gemaakt niet in de invloedsfeer van de reisorganisatie. Dit betekent dat de reiziger de reis niet kosteloos kan annuleren en dus geen recht heeft op teugbetaling van de reisorganisatie.

 1. Wijziging

8.1 Na de totstandkoming van de reisovereenkomst, kan de reiziger tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek, een verzoek tot wijziging indienen. Hiervoor worden redelijke kosten in rekening gebracht. Wijziging in het aantal deelnemers wordt gezien als een deelannulering. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden. Zie 6: annuleringsvoorwaarden

 

 1. Klachten

9.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij reisbegeleider van Israël Idoed Reizen.

9.2 Indien de tekortkoming niet ter plaatse wordt opgeheven en deze ten koste gaat van en/of afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de klant hiervan ter plaatse een melding te maken.

9.3 Als een klacht c.q. tekortkoming niet bevredigend is opgelost, moet deze binnen twee weken na de einddatum van de reis schriftelijk worden ingediend bij Israël Idoed Reizen.

 

 

 

Israël Idoed Reizen 

Rekeningnr: NL04ABNA0127057781

BIC : ABNANL2A

KvK-nummer:  91633052

BTW-nummer: NL865719330B01