Privacybeleid

Israël Idoed Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring  geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Israël Idoed Reizen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verklaren dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd.
 • Israël Idoed Reizen passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Israël Idoed Reizen geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Als u bij ons solliciteert op een vacature of als vrijwilliger of stagiair wij uw persoonsgegevens verwerken, waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

Als Israël Idoed Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Als u bij ons een reis heeft geboekt, moeten wij persoonsgegevens van u als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door u geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen verzorgen bij luchtvaartmaatschappijen, hotels en lokale touroperators. Wij moeten ook uw boeking en uw account op onze site kunnen beheren. Daarnaast moeten wij kunnen communiceren over uw geboekte reis. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over uw gegevens en die van de thuisblijvers te beschikken.

De basis om uw persoonsgegevens te gebruiken ligt in de overeengekomen reisovereenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten. Daarnaast stellen wij na uw reis een gedeelde beveiligde omgeving beschikbaar om als reisgezelschap foto’s met elkaar te kunnen delen. De website om uw foto’s met elkaar te delen blijft tot een jaar na uw reis beschikbaar en zal daarna gesloten worden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Israël Idoed Reizen de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis). In sommige gevallen hebben wij  uw paspoortgegevens nodig voor een visumaanvraag. Ook kan het voorkomen dat wij voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of een treinreis uw paspoort gegevens nodig hebben. Of om u te kunnen laten reizen in bepaalde landen, indien overheidsinstanties dit eisen;
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door u worden aangeleverd, is dit uiteraard met uw toestemming;
 • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren;
 • Uw persoonsgegevens of die van uw reisgenoten worden door Israël Idoed Reizen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om u te informeren over de reizen, als wel opgeslagen en bewaard in uw account, zodat uw na de reis ook toegang blijft hebben tot uw gegevens. Na de reis bewaren wij uw gegevens, tenzij uw ons laat weten dat uw dat niet wilt.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Israël Idoed Reizen verstuurt regelmatig nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Wilt uw de nieuwsbrief ontvangen dan kunt uw zich hier inschrijven. Uw e-mailadres wordt door Israël Idoed Reizen gebruikt om u te informeren over onze reizen, informatie te geven over reisbestemmingen en aanbiedingen. Uw e-mailadres wordt door Israël Idoed Reizen bewaard en wordt alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat uw bent aangemeld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft bij het boeken van een reis zullen wij niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en lokale agentschappen binnen en buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van derden die nodig zijn om uw reis uit te voeren, zoals bijvoorbeeld lokale agentschappen buiten de EU en hotels. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Israël Idoed Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Israël Idoed Reizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw communicatie met Israël Idoed Reizen

Als u ons een e-mail stuurt, online of via sociale media met ons chat, leggen wij uw  communicatie met ons vast voor kwaliteit.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Ook kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb uw altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis.

Geautomatiseerde technologieën

Indien u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en technische gegevens van uw apparatuur. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij uw hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als uw naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Privacy Policy

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van www.israelidoedreizen.nl.

1. Beheer

De website www.israelidoedreizen.nl staat onder beheer van Israël Idoed Reizen.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.israelidoedreizen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Gegevens die wij bewaren zijn standaard gegevens die bewaard worden voor website statistieken. Wij gebruiken hiervoor de statistieken van Google Analytics. Uw websitedata uit Google Analytics wordt niet verwijderd. Dit om de website voor onze bezoekers continu te kunnen verbeteren.

2b Israël Idoed Reizen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden o.a. voor de volgende doeleinden gebruikt:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Israël Idoed Reizen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Israël Idoed Reizen maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Israël Idoed Reizen de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies worden ook gebruikt voor retarget marketing.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ons via de contact pagina.

5. Disclaimer

Israël Idoed Reizen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.