Een bijzonder gebed van Hanna, de moeder van Samuël – Belangrijke (gebeds)lessen

Tel Shilo

Israël en het Jodendom kent een schat aan traditionele gebruiken en belangrijke verhalen in de Bijbel. Van bijzondere tradities die al eeuwenlang van generatie op generatie worden doorgegeven, tot aan belangrijke verhalen in Gods Woord; met name in het Oude Testament. Van het verhaal van de profeet Mozes die met Gods hulp het Joodse volk uit Egypte leidde door de Rode Zee, tot aan het bekende verhaal van de wijze koning Salomo met het naar hem vernoemde ‘Salomonsoordeel’ (die hij velde in een conflict tussen twee vrouwen). Met vandaag: het bijzondere gebed van Hanna; de moeder van Samuël, als het ware een vervolg op het vorige blog over Silo! Wil jij zelf deze traditionele gebruiken/belangrijke verhalen uit de Bijbel ontdekken en met eigen ogen zien? Bekijk dan onze Israël reizen en ga mee op reis!

Een korte introductie: wie is Hanna en wat is Gods rol met haar?

Wanneer we het verhaal van Hanna, de moeder van Samuël, lezen in de Bijbel; wat we kunnen vinden in respectievelijk 1 Samuël 1 en 2, dan rijzen er waarschijnlijk een heleboel vragen naar boven over vooral de diepe betekenis die in dit verhaal is verwerkt. Daarom is het belangrijk om ons allereerst goed te verdiepen in de achtergrond van deze bijzondere Joodse vrouw, zodat we tegelijkertijd hieruit ook belangrijke lessen kunnen trekken en het daarnaast beter kunnen duiden.

”Nood leert bidden”

Vanuit 1 Samuël 1:1-8 geven we even een beknopte beschrijving van wat er eigenlijk voorafgaat aan het bijzondere gebed dat Hanna uitspreekt naar de HEERE God. De bekende uitdrukking is natuurlijk; ‘’nood leert bidden’’, echter is het zo dat Gods kinderen in benauwde of beproevende situaties eigenlijk des te meer de nabijheid van de HEERE opmerken. Daarbij leren ze feitelijk gaandeweg ook veel meer wat bidden is. Nu is een heel goed voorbeeld van zo’n situatie -erg specifiek- eigenlijk dus het gebed van Hanna; wat we kunnen vinden in (met name) 1 Samuël 1:1-17.

In deze situatie bevindt Hanna zich in een benarde positie. Dit heb je al snel in de gaten wanneer je de eerste verzen van 1 Samuël 1 goed leest en daarna ook in je opneemt. Hanna is een vrouw met geen kinderen, wat ook gelijk een aanleiding was voor Pennina (de tweede vrouw van Elkana, wat een man is afkomstig uit de stam Efraïm) om haar onophoudelijk hiermee te jennen. Pennina had namelijk wél kinderen, en er staat geschreven in 1 Samuël 1:5 dat de HEERE God de baarmoeder van Hanna had toegesloten; waarmee Pennina haar ‘jaar op jaar’ (vers 7) confronteerde op het moment dat zij naar de tempel van de HEERE ging om te bidden. Zodanig dat Hanna iedere keer in tranen moest uitbarsten en ook niet at tijdens de maaltijden.

De speciale gelofte van Hanna

Op het moment dat de hele familie in Silo aan tafel zit om het offermaal te nuttigen, heeft Hanna absoluut geen trek. Wanneer iedereen heeft gegeten en gedronken staat ze vervolgens op en loopt richting het heiligdom. Haar man Elkana doet ieder jaar weer een poging om haar te troosten: ‘’Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?’’ (1 Samuël 1:1-8). Hoewel het lief bedoeld is van Elkana, kunnen haar deze woorden niet troosten. Ze is zich ervan bewust dat er maar Eén is die Die haar echt kan helpen, namelijk de Almachtige HEERE, de God van Israël!

Dat is ook de reden dat Hanna na het eten opstaat en naar het voorhof van de tabernakel gaat. Daar was ook Eli -de priester- op dat moment bij aanwezig. Hanna begint vrijwel direct te bidden tot God, waarbij ze haar tranen overvloedig laat stromen en aan Hem al haar verdriet en pijn bekendmaakt. Ze doet hierin een speciale gelofte (een gebed met een belofte) aan de HEERE in 1 Samüel 1:11, die luidt als volgt: ‘’HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.’’

De belofte die ze dus kortgezegd doet aan Hem is dat als God haar een zoon zou geven, dat zij haar zoon dan weer teruggeeft aan Hem, zodat hij dan vervolgens heel zijn leven een dienaar van God wordt. Wij als mensen zouden misschien kunnen denken dat dit chantage is, maar integendeel was dit bij Hanna het geval!

Belangrijke basisles gebed Hanna

De gelofte die zij deed was juist heel oprecht en absoluut niet bedoeld om haar zin te krijgen of om iets af te dwingen. Dat is ook niet de manier waarop God werkt, aangezien Zijn wil en glorie samenkomt waarop de nood van mensen tot uiting wordt gebracht. Zoals bij Hanna hier het geval was. We kunnen uit haar gebed eigenlijk gelijk al een belangrijke basisles halen die we kunnen en mogen gebruiken, namelijk het feit dat we God onder alle omstandigheden mogen aanbidden; zelfs als we hier geen zin in hebben.

Zo mogen we ook zélf in onze gebeden aan de HEERE een gelofte doen, maar wel uiteraard als we enkel met een eerlijk hart en daarbij om leiding van de Heilige Geest bidden. Zoals we bij Hanna lezen, zien we dat God bij machte is om haar situatie te veranderen. Dit geldt dus ook net zo voor ons!

Verdere belangrijke lessen van Hanna

Wat daarbij opvalt aan het gebed van Hanna, is de inhoud van haar gebed. Ze bidt eigenlijk vrijwel direct naar God dat wat ze ten diepst verlangt. We lezen ook dat ze ‘zo lang bad’. Wat ‘zo lang’ exact inhoudt is niet helemaal bekend, maar wat we wel zeker weten is dat ze in ieder geval langer bezig was dan de tijd die het ons kost om het specifieke vers te lezen. De priester Eli had dit ook in de gaten, maar denkt juist weer dat Hanna dronken is. Feitelijk is de les die we hieruit kunnen halen praktisch toepasbaar op de manier waarop we bidden; concreet zijn en volhouden!

Verdere lessen die ten slotte nog belangrijk zijn om te benoemen, die we uit het gebed van Hanna kunnen halen:

  • Aanbid God, zelfs als je daar geen behoefte voor voelt;
  • Eerlijk zijn in je gebed, dat helpt echt;
  • Wanneer je bidt, bid dan concreet en volhard daarin ook.
  • Wees je ervan bewust dat God luistert naar jouw gebeden en ermee aan de slag gaat (zie ook Lukas 11:9-10).
  • Erken dat de verhoring bij God vandaan komt en dank/aanbidt Hem ook hiervoor;

De gebedsverhoring van Hanna

Uiteindelijk wordt het gebed van Hanna verhoord, in de geboorte van haar zoon (1 Samuël 1:20-21)! Zij is zelf absoluut niet vergeten dat zij gebeden heeft om een zoon, en eert ook God in de naam die ze hem geeft: ‘Samuël’ (letterlijk: God heeft gehoord). Hanna erkent hierbij dat ze haar zoon van God heeft gekregen, en zoals eerder beloofd in haar gelofte; geeft ze hem terug aan God. Wanneer hij oud genoeg is, brengt ze haar zoon naar de tempel om hem daar te laten dienen. De belangrijkste vraag is:

Ben jij je ervan bewust wat jouw gebed teweeg kan brengen?